Kaalia going wild with stealing dragon!

Kaalia going wild with stealing dragon!